Ouders

Ouders

Ouderparticipatie

Wij hechten waarde aan de mening van ouders. Wat thuis werkt, kan soms ook op school goed werken. Daarom is het belangrijk dat we van elkaar goed weten op welke manier het kind begeleid wordt en hoe dit gaat. Ouders worden tenminste twee keer per schooljaar uitgenodigd voor een uitgebreid gesprek over de ontwikkeling van hun kind. Daarnaast wordt ouders gevraagd ons te ondersteunen in het uitvoeren van de plannen. Ouders worden soms gevraagd ondersteuning te bieden bij uitstapjes, schoolreizen of vieringen.

 


Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad kunnen ouders meedenken over het onderwijs en de organisatie van de school.

Contactpersoon

De contactpersoon is er binnen de school voor iedereen die een klacht heeft en zijn/haar verhaal wil vertellen. Én bij het vinden van een oplossing steun wil. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over iemands gedrag of (nalaten van) handelen, of de gang van zaken binnen school. De interne contactpersonen zijn geen mediators, maar staan diegene die een klacht heeft bij. Zij luisteren, nemen het verhaal serieus en helpen de klager de juiste route te volgen en zelf oplossingen voor het probleem te vinden.
In grensoverschrijdende gevallen (ongewenst gedrag) verwijst de contactpersoon een klager naar de externe vertrouwenspersoon en/of adviseert hem/haar om rechtstreeks een officiële klacht in te dienen bij het bestuur en/of de klachtencommissie. De contactpersoon helpt dan de juiste stappen te nemen.


Wanneer klop je bij de contactpersonen aan?

Bij alle aan school gerelateerde kwesties (organisatorisch, didactisch, pedagogisch) die iemand niet met de betrokkene kan of durft af(te)handelen. Bijvoorbeeld ouders van een gepest kind die zich door de leerkracht en directeur niet serieus genomen voelen. Een leerkracht die vindt dat de directie hem/haar onvoldoende steunt in het kader van ongewenste bejegening door een collega. Een kind dat denkt dat de leerkracht hem ten onrechte bestraft. En natuurlijk bij grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie.


Vertrouwelijk

Gegevens, die door een leerling, ouder/verzorger, personeelslid of andere betrokkene van de school in strikt vertrouwen met een contactpersoon worden gedeeld, worden niet doorgegeven aan anderen (bijvoorbeeld (groeps)leerkracht, directeur, management teamlid, andere leerlingen, ouders/verzorgers of overig personeel).
Geheimhouding van hetgeen de contactpersoon in vertrouwen ter kennis komt, kan alleen doorbroken worden als de ‘klagers’ en/of de personen tot wie zij zich richten, hier toestemming voor geven. Of wanneer er zeer dringende redenen voor aanwezig zijn. In dat geval zal de interne contactpersoon de betrokkene op de hoogt brengen van het voornemen om de ‘geheimhouding’ te doorbreken alvorens dit werkelijk te doen.


Contact

Op onze school zijn de contactpersonen de heer Hofland op de vestiging James Wattstraat en mevrouw Veira op de vestiging Erich Salomonstraat.
Heeft u vragen of behoefte een van onze contactpersonen te spreken, vraagt u dan zonder opgaaf van reden middels ons contactformulier of zij contact met u willen opnemen.

Vrijwillige ouderbijdrage


De overheid en het schoolbestuur vergoeden niet alle onkosten die de school maakt. Feesten zoals Sinterklaas, Kerst, het afscheid van de schoolverlaters enz. kan de school zelf niet betalen. Daarom vragen wij van alle ouders elk jaar een bijdrage.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Het niet willen of kunnen betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Privacyreglement


Het privacyreglement maakt duidelijk (transparant) aan de personen van wie gegevens worden verzameld (ook wel betrokkenen genoemd) waarvoor de verzamelde gegevens nodig zijn en welke gegevens dit zijn (doel en doelbinding uit de vuistregels). Ook is hierin te lezen wie binnen de school
toegang heeft tot deze gegevens, hoe de gegevens zijn beveiligd en met wie ze mogen worden uitgewisseld.


Het reglement voor ouders en leerlingen is in te zien via de website https://samentussenamstelenij.nl/de-organisatie.


In het reglement staat ook beschreven wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Het reglement is met instemming van de (G)MR vastgesteld.